en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Eólica


Ao igual que a enerxía dos ríos, a enerxía eólica leva acompañando ao home perante séculos, movendo aspas de muíños, ou empurrando as velas de barcos milenarios.

Na actualidade a enerxía eólica representa a enerxía renovábel que máis avances técnicos experimentou.

Os pais da nova enerxía eólica, están sen dúbida en Dinamarca, e co seu grande precursor Poul la Cour (1846-1908).

O vento é fundamentalmente, unha consecuencia da radiación solar que incide sobre a Terra e que orixina o quentamento das masas de ar que a circundan. Ao quentar de forma desigüal a superficie do planeta en función da latitude, provócanse unhas diferenzas de presión que o fluxo de ar tende a igualar. Débese á enerxía cinética do ar, a potencia que se obtén é directamente proporcional ao cubo da velocidade do vento, por tanto pequenas variacións de velocidade, dan lugar a grandes variacións de potencia.

Para a produción eléctrica se utilizan unhas máquinas que se denominan aeroxeradores.

Existen dous tipos de instalacións eólicas:

  • Illadas, para xerar electricidade en lugares remotos, para autoconsumo. Estas instalacións poden ir combinadas con placas solares fotovoltaicas. Normalmente son pequenas turbinas, para dar servizo a barcos, instalacións de telefonía, etc.

  • Parques eólicos, que se instalan nos cumes dos montes, onde a velocidade do vento é adecuada para a rentabilización dos investimentos. Na actualidade tamén se está estudando a implantación de parques eólicos no mar “off-shore”, para o que a costa da Coruña, ten unha situación privilexiada.

O desenvolvemento tecnolóxico actual, así como un maior coñecemento das condicións do vento nas distintas zonas, esta permitindo a implantación de grandes parques eólicos conectados á rede eléctrica en todas as comunidades autónomas.

En resumo a máquina eólica se divide nestes elementos:

  • Torre: É capaz de resistir o empurre do vento e altura para evitar as turbulencias que produce o chan. A súa altura pode ir dende 40 a 120 metros.

  • Aspas: Composto por un número de paus, en xeral tres, cuxa misión é o transformación de enerxía cinética en eléctrica.

  • Sistema de orientación: Mantén o rotor cara ao vento dependendo do dispositivo usado.

  • Sistema de regulación: Controla a velocidade de rotación e o par motor no eixo do rotor evitando flutuacións.

  • Transmisión: a súa misión será o acoplamento entre o sistema de captación e o sistema de xeración.

  • Xerador: é o encargado de producir a enerxía eléctrica. A potencia do aeroxenerador, varía en función das condicións da instalación, as potencias actuais van dende os 500 Kw, ata os 2,6 Mw.Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN