en galegoen españolin english

FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña

A Axencia

Pescudar no sitio

Auditoría enerxética

O documento de traballo “Estratexia de aforro e eficiencia enerxética en España 2004-2012”, elaborado polo Ministerio de Economía, considera prioritario realizar auditorías enerxéticas nas industrias para alcanzar os obxectivos fixados por este organismo público para o sector.

FAEPAC ofrece o servicio de auditoría enerxética para administracións e empresas.

Estas asuditorías teñen como misión coñece-los consumos de enerxía dentro da empresa ou institución, evalua-lo seu aforro, e ofrecer sistemas que melloren o rendemento enerxético do conxunto.

As auditorías pódense facer en:

  • colexios

  • dependencias municipais

  • alumeados públicos

  • explotacións agricolas

  • factorías da madeira

  • Matadoiros, etc


PROXECTO PEACE
Promoción da Eficiencia, o Aforro e a Calidade Enerxética

Faepac, co finanzamento da Deputación de A Coruña, está a levar a cabo a primeira fase do proxecto PEACE.

Neste proxecto buscase coñece-lo consumo enerxético dos concellos menores de 5.000 habirantes, (electricidade, gas, gas-oil, etc) e propor medidas de aforro, eficiencia, e tamén a implementación de sistemas renovábeis.

Para lograr o obxectivo o primeiro paso deseñado é o de facer unha auditoría enerxética en cada municipio obxectivo. Nesta primeira fase os concellos obxectivo son:
Cariño, Cerdido, Coirós, Paderne e San Sadurniño

Auditorías enerxéticas municipais

Coa finalidade de avaliar da forma máis eficaz posible as actuacións a realizar sobre as instalacións de consumo enerxético de cada un dos 4 concellos afectados, incidindo máis significativamente sobre as zonas máis prioritarias destes, unha das actuacións primordiais a executar será a realización de auditorías que valoren o estado actual das instalacións, dende o punto de vista enerxético, e permita ademais establecer os mecanismos de análises precisas que posibiliten unha xestión máis axeitada sobre estas instalacións no futuro. A falta de información clara e precisa sobre o tipo de instalacións de consumo enerxético e o seu rendemento nos concellos obxecto deste estudio, esixe sen demora a realización de estudios e análises detalladas que ofrezan os datos necesarios para poder intervir axeitadamente sobre estas infraestruturas, garantindo a máxima eficacia nas actuacións e optimizando os investimentos realizados por unha clara orde de prioridades segundo a vantaxe das medidas a levar a cabo.

As auditorías enerxéticas permitirán coñecer cáles son os puntos críticos de cada un dos concellos nas súas instalacións de consumo enerxético e inverter primeiramente nos que presenten maiores carencias ou acheguen maiores beneficios. As limitacións presupostarias non permitirán actuar sobre a totalidade de problemas que se detecten pero coñeceranse e reflectiranse as vantaxes que representará inverter en solucionalos.

O plan económico - financeiro e análise de amortización é importante para facer ver aos concellos as melloras conseguidas con este tipo de actuacións. Algún dos puntos a detectar mediante as auditorías serán:

- Substitución en iluminado público de lámpadas de VMcc por VSAP posto que dado o baixo custo que isto leva consigo obtéñense uns importantes aforros tanto directos (enerxía) como indirectos (mantemento). Esta medida é importante posto que a iluminación pública pode chegar a supoñer nun concello o 60% do gasto enerxético.

 - - Substitución das lámpadas de semáforos por lámpadas LED, onde se  consegue un incremento por 100 na vida útil, unha diminución notoria  dos custos indirectos e unha redución do 70% do consumo enerxético.

 - - A auditoría permitirá avaliar disfuncións nas instalacións térmicas e envolventes que provoquen situacións de deficiente control. A actuación sobre este tipo de cuestións é importantísima non soa polo aforro que leva consigo senón tamén pola compoñente de concienciación social que carrexa.

 - É habitual nas auditorías enerxéticas atopar desaxustes na potencia ou  tarifa eléctrica contratada que supoñen uns sobrecostes, e que  tras un minucioso estudio por persoal técnico pode provocar aforros importantes na facturación.

 Polo tanto estas auditorías centraranse fundamentalmente na obtención da seguinte información:

  1. Inventario de instalacións sobre Sistemas de Información Xeográfica (SIX) Será imprescindible coñecer as características das instalacións municipais que impliquen consumo enerxético tanto eléctrico como de combustibles. Ademais para valorar a afección destas instalacións no territorio e na poboación distribuída neste, faise necesario coñecer a súa situación.  Os SIX ofrécennos a posibilidade de xuntar nun mesmo sistema a localización xeográfica da información e os datos alfanuméricos temáticos sobre as súas características.

Por outro lado, situar xeograficamente cada un dos problemas detectados permitirá a posibilidade de actuar rapidamente sobre eles.

2. Análise da facturación eléctrica e optimización da contratación:
Os escasos recursos técnicos que posúe a maioría dos concellos obxecto deste proxecto, así como a inercia nos sistemas de contratación dos servizos de enerxía, obrigan a estudar detidamente a facturación de consumo enerxético nos servizos municipais e axustala ás potencias realmente demandadas. Por outro lado a liberalización do mercado de consumo de enerxía eléctrica invita a que os municipios analicen detidamente as novas posibilidades de contratación de forma que consigan as condicións máis axeitadas ás súas necesidades.

Tamén na factura é importante vixiar se existen penalizacións por consumo de enerxía reactiva que suxerirían a instalación de baterías de condensadores.

3. Proposta dos investimentos necesarios:
Unha vez que se dispoña das características das instalacións e se detecten as deficiencias existentes, farase unha priorización das accións a acometer sobre elas, establecendo un conxunto de medidas a afrontar en cada municipio, valorando o seu custo.

4. Valoración dos aforros previstos:
Para xustificar a necesidade dos investimentos propostos, farase unha análise dos aforros enerxéticos, económicos e ambientais que se prevé obter tras a execución das medidas propostas.

5. Cálculo de prazo de retorno - amortización:
En vista aos aforros económicos que se obteñan en cada unha das actuacións calcularase o prazo de retorno no que se amortizará esta inversión, e que por regra xeral neste tipo de infraestruturas é relativamente pequeno.

A realización de estas auditorías será o punto de partida para a execución das medidas de cambio, substitución, mellora ou nova instalación dos equipamentos e infraestruturas que se considere necesario. Así mesmo, o inventario das instalacións de consumo enerxético que existan no municipio será a base de información para a súa posterior xestión sistematizada mediante sistemas informáticos.

Utilidades

© FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
Enderezo: Casa da Enerxía, Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón, s/n. 15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono (+34) 981 102 111 - correo electrónico: info@faepac.org
Exención de responsabilidade: O contido deste sitio só compromete ao seu autor e non reflexa necesariamente a opinión das Comunidades Europeas. A Comisión Europea non é responsábel da utilización que se poida dar á información que figura no mesmo. MÁIS INFORMACIÓN